logo

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji
Zwierząt Dziko Żyjących

Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, tel. (022) 826 21 50 w. 36, fax (022) 826 21 55

Powstanie Fundacji

Dnia 31 grudnia 2008 roku z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego powstała Fundacja Ochrony i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących.
Podstawowymi celami jej działania są:

  • Wspieranie działań Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
  • Zachowania bioróżnorodności środowiska naturalnego i racjonalną gospodarkę jego zasobami, w szczególności w zakresie gospodarki łowieckiej.
  • Zachowanie w jak najlepszym stanie gatunków zwierząt dziko żyjących ku pożytkowi przyszłych pokoleń i dla podtrzymania wielowiekowej tradycji ojczystego łowiectwa.

Fundatorem jest Polski Związek Łowiecki, zaś na czele Fundacji stoją: Zgromadzenie Fundatorów, Zarząd i Rada Fundacji. W ramach realizacji celów statutowych planowane m.in. są następujące działania:

  • Nabywanie sprzętu i wyposażenia dla placówek hodowli zwierząt i stacji badawczych
  • Wspieranie finansowe prac naukowo-badawczych zgodnych z celami fundacji oraz wszelkich programów ochrony, hodowli i reintrodukcji gatunków zwierzyny drobnej
  • Wspieranie kół łowieckich w zakresie rozwoju programów ubezpieczeń od szkód w uprawach powodowanych przez zwierzęta dziko żyjące
  • Uzyskiwanie środków finansowych w ramach funduszy i programów Unii Europejskiej z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji
  • Popularyzowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i ekologii, hodowli i reintrodukcji zwierząt dziko żyjących
  • Szczególne wspieranie wszelkich programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o polskiej przyrodzie i łowiectwie wśród dzieci i młodzieży

W przyszłym roku planowane jest uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co umożliwi pozyskiwanie funduszy od osób prawnych i fizycznych w ramach darowizn i odliczeń podatkowych, a także otrzymanie 1% w ramach corocznego rozliczenia podatku PIT.

W zakresie statutowych działań fundacji planuje się przeprowadzenie akcji wsiedlania bażanta, kuropatwy i zająca w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie, organizację szkoleń dla myśliwych oraz członków zarządów kół łowieckich.

Więcej informacji w Statucie Fundacji.

NIP 5252445833 ♦ REGON 141710910 ♦ KRS 0000319773 ♦ Nr konta 43 1020 1156 0000 7202 0091 1529